Izjava o politici kvaliteta i akreditacije

Kompanija „Hazera” nastoji da bude dobavljač prvog izbora na svojim ključnim tržištima pružanjem proizvoda visokog kvaliteta i odlične usluge kupcima. Kompanija „Hazera” je svesna da svoj uspeh stvara snabdevanjem kupaca proizvodima i uslugama koji odgovaraju njihovim potrebama.

Poslovanje kompanije „Hazera” je fokusirano na proizvodnju i prodaju semena koje našim kupcima nosi visok potencijal za profit. U cilju obezbeđivanja kvaliteta semena, u svim našim aktivnostima nastojimo da primenjujemo visoke industrijski prihvatljive standarde. Svi mi u kompaniji „Hazera” nastojimo da pružimo bezbedno i odgovarajuće radno okruženje u kojem zaposleni mogu da se razvijaju i napreduju. Primenjujemo visoke standarde kvaliteta, bezbednosti i brige o životnoj sredini u našim poslovnim procesima i aktivnostima. Da bismo ostvarili ovu viziju, naš sistem zaštite kvaliteta, bezbednosti i životne sredine se stalno razvija. Integrisani sistem je dizajniran tako da osigura našu posvećenost stalnom poboljšanju.

Naša politika je da stalno usmeravamo svoje zaposlene da se pridržavaju važećih zakona i propisa u svim materijalnim aspektima. Kao takvi, od njih se u svakom trenutku očekuje da koriste svoj zdrav razum i najbolju procenu kada se bave pitanjima poslovnog ponašanja i da traže smernice ako najbolji način delovanja nije jasan. Naš pristup kvalitetu i posvećenosti otvoreno je saopšten svim našim zaposlenima, kupcima, dobavljačima i partnerima.

Upravljački tim i njegovi pojedinačni članovi, svaki u okviru svojih oblasti odgovornosti, preuzimaju punu odgovornost za sprovođenje ove politike.

Nicolas Tinel
izvršni direktor

Sertifikati i akreditacije

9001 ISO9001

Standard za sistem upravljanja kvalitetom

HQ IL/HQ NL
GSPP GSPP

GSPP standard for tomato seed and young plant production site

HQ IL/HQ NL
NAL NAL

Standardi za laboratorije za semenarske kompanije koje sprovode ispitivanje kvaliteta semena i/ili (delova) biljaka

HQ IL/HQ NL
ISO 14001

Standard za sistem upravljanja zaštitom životne sredine

HQ IL
ISO 45001

Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – zahtevi

HQ IL
17025 ISO 17025

Standard za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i etaloniranje

HQ IL
Green (1) EU Organic

Standard za organske proizvode

HQ NL