Odredbe i uslovi

Opšte informacije

Molimo vas da ispod pročitate važne uslove koji se primenjuju na upotrebu proizvoda kompanije Hazera Seeds („Hazera”).
Sledeći uslovi i ograničenja su pravno obavezujući za svakog korisnika proizvoda (semena i drugih) koje prodaje ili na drugi način i u njeno ime obezbeđuje kompanija Hazera.

Prihvatanje i promena uslova


Korišćenje proizvoda kompanije Hazera ukazuje na vaše bezuslovno prihvatanje ovih odredbi i uslova u celosti. Ako se ne slažete sa bilo kojim od uslova, nemojte da koristite proizvode kompanije Hazera. Kompanija Hazera može da revidira ove uslove bez prethodne najave, pa vas iz tog razloga molimo da pristupite ovoj stranici i da je pročitate svaki put kada posetite našu veb lokaciju. Korišćenje ove veb lokacije nakon promene njenih uslova ukazuje na prihvatanje revidiranih uslova. Aktuelna verzija ovih uslova je od 5. avgusta 2014. godine.

Ograničenja primenljiva na upotrebu proizvoda

Hazera semena i sorte se koriste pod sledećim uslovima i ograničenjima:
umerena cena semena odražava sledeće uslove. Otvaranjem pakovanja semena ili upotrebom Hazera semena izražavate PRIHVATANJE ovih uslova u celosti. Ako ne prihvatate ili ne razumete bilo koji od uslova, vratite neotvoreno pakovanje u roku od 21 dana od dana prijema za puni povraćaj novca.
Kompanija Hazera je proizvela ovo seme kako bi ispunila svoje visoke standarde. Ipak, učinak semena i sorte zavise od brojnih faktora (npr. okruženje, upravljanje usevom, skladištenje, neotkriveni nedostaci) i NIJE SIGURAN, stoga cena semena čini veoma mali deo potencijalnog prihoda povezanog sa prinosom za korisnika.

Skladištenje semena je neophodno za očuvanje visokog kvaliteta semena, vitalnosti i održivosti za buduću upotrebu. Niska temperatura i niska vlažnost semena (u otvorenim pakovanjima) su dva najefikasnija načina za održavanje kvaliteta semena pri skladištenju. Pokušajte da čuvate seme povrća na samo 35% relativne vlažnosti i što je moguće približnije temperaturi od 10 °C i da sprečite fluktuacije.

Slažete se sa sledećim:

 • Sve pogodnosti, kao i SVE RIZIKE, povezane sa upotrebom semena, isključivo preuzima korisnik/kupac. Ako je predviđena komercijalna upotreba, korisnik treba da dobije osiguranje od nezadovoljavajućih rezultata.
 • Štampani podaci se odnose na seme u trenutku prodaje od strane Hazere, a ne nužno i nakon toga, i samo su statistički i podložni tolerancijama utvrđenim zakonom ili praksom, KOMPANIJA HAZERA SE ODRIČE SVIH GARANCIJA, USMENIH ILI PISMENIH, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI BILO KOJI TEHNIČKI SAVET, OSLOBOĐENOST SEMENA OD BOLESTI KOJI SE PRENOSE SEMENOM I GENETSKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA I UKLJUČUJUĆI PRILIKU ZA PRODAJU I PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU.
 • EKSKLUZIVNI PRAVNI LEK KORISNIKA/KUPCA ZA BILO KAKAV GUBITAK, TROŠAK ILI ŠTETU KOJA NASTANE U VEZI SA HAZERA SEMENIMA JE OGRANIČEN NA IZNOS KOJI JE JEDNAK KUPOVNOJ CENI KORIŠĆENOG SEMENA. NI U KOJOM SLUČAJU KOMPANIJA HAZERA ILI BILO KOJI OD NJENIH OVLAŠĆENIH PRODAVACA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU STVARNU, SPECIJALNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TEMELJNU PRAVNU TEORIJU.
 • Reklamacije moraju da budu propraćene pakovanjem semena i odmah prijavljene kompaniji Hazera kako bi se omogućila inspekcija polja, pakovanja i semena. Nepoštovanje ovoga će dovesti u pitanje sve tvrdnje.
 • Semena se mogu koristiti samo za proizvodnju jednog useva. Nije dozvoljena ni preprodaja semena, niti čuvanje ili prodaja, za potrebe semena, bilo kog požnjevenog proizvoda.
 • Izmena i upotreba semena, ili prouzrokovanje/dozvoljavanje upotrebe semena, u uzgoju ili za dalje razmnožavanje, materijalu za reprodukciju ili razmnožavanje i/ili u proizvodnji semena, strogo su zabranjeni.
 • Korisnik semena će dozvoliti i/ili obezbediti bilo kome u ime kompanije Hazera direktan pristup njegovom poslovanju, kako bi kompanija Hazera mogla da izvrši inspekcije radi provere usklađenosti sa gore navedenim i uopšte sa vlasničkim pravima kompanije Hazera u pogledu semena i materijala za reprodukciju. „Poslovanje” u ovoj klauzuli takođe podrazumeva plastenike i administrativne objekte, bilo korisnika ili trećih strana koje deluju u ime korisnika. Korisnik će na zahtev omogućiti i direktan pristup svojoj administraciji.
 • MORATE DA DOSTAVITE PISMENO OBAVEŠTENJE O OVIM USLOVIMA BILO KOM NAKNADNOM KORISNIKU SEMENA U VAŠEM POSEDU I/ILI BILJAKA KOJE SE IZ NJEGA UZGAJAJU, u suprotnom ćete biti dužni da branite, smatrate bezopasnim i obeštetite kompaniju Hazera od i protiv bilo koje tvrdnje bilo kog takvog korisnika.
 • Ostala ograničenja cena i odgovornosti mogu se dogovoriti SAMO u pisanoj formi.
 • Svaki od gore navedenih uslova sprovodiće se u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.
 • „Hazera Seeds” podrazumeva Hazera Seeds Ltd. sa registrovanom kancelarijom u Brurimu, u Izraelu ili, u zavisnosti od slučaja, Hazera Seeds B.V., sa registrovanom kancelarijom u Holandiji na adresi (4921 PM) Made at Schanseind 27, registrovanom u Privrednoj komori Breda (uključujući bilo koju od njihovih podružnica širom sveta).

Deklaracija da nije genetski modifikovano

Sve sorte povrća koje kompanija Hazera uzgaja su stvorene korišćenjem tradicionalnih metoda uzgoja bez upotrebe tehnika genetske modifikacije koje dovode do genetski modifikovanih organizama kako je definisano u Direktivi 2001/18 Evropskog parlamenta i Saveta Evropskih zajednica o namernom puštanju genetski modifikovanih organizama u okruženje.