Uslovi korišćenja veb lokacije

Opšte informacije

Dobrodošli na našu veb lokaciju. Pročitajte sledeće uslove u celosti.
Veb lokacija kompanije Hazera Seeds Ltd. ima za cilj da pruži samo uvodne opšte informacije, takve vrste i detalja da ne bi bilo prikladno da se na njih komercijalno oslanja. Nemojte da donosite poslovne odluke na osnovu informacija ili podataka sadržanih na ovoj veb lokaciji jer mogu da budu netačni i/ili nepotpuni i/ili neažurni i/ili neprimenljivi. Dalje u nastavku pročitajte važna ograničenja koja se primenjuju na predstavljeni sadržaj.
Sledeći uslovi i ograničenja su pravno obavezujući za svakog korisnika ove veb lokacije.

Prihvatanje i promena uslova

Korišćenje veb lokacije za Hazera Seeds Ltd. („Hazera”) ukazuje na vaše bezuslovno prihvatanje ovih uslova i ograničenja u celosti. Ako se ne slažete sa bilo kojim od uslova, nemojte da koristite ovu veb lokaciju kompanije Hazera. Kompanija Hazera može da revidira ove uslove bez prethodne najave, pa vas iz tog razloga molimo da pristupite i pročitate ovu stranicu svaki put kada posetite našu veb lokaciju. Korišćenje ove veb lokacije nakon promene njenih uslova ukazuje na prihvatanje revidiranih uslova. Aktuelna verzija ovih uslova je od 5. avgusta 2014. godine.

Sadržaj zaštićen autorskim pravima

Sav sadržaj na ovoj veb lokaciji (bilo da je to u obliku teksta, fotografija, grafika, logotipa ili na neki drugi način) je vlasnički i zaštićen autorskim pravima u skladu sa važećim zakonima i ugovorima. Svi nazivi proizvoda i svi slogani su zaštitni znaci kompanije Hazera (ili njenih povezanih strana) čak i kada se znak TM ne pojavljuje pored njih. Trebalo bi da pretpostavite da će svako korišćenje sadržaja koji se pojavljuje na ovoj veb lokaciji predstavljati kršenje prava koje pripada kompaniji Hazera i/ili trećoj strani, zbog čega možete biti krivično gonjeni i/ili tuženi. Nijedan deo sadržaja ne sme da se preuzima, prikazuje, umnožava, transformiše, prevodi, prenosi ili na drugi način koristi ili iskorišćava na bilo koji način i u bilo koju svrhu, osim ako nije dobijena prethodna pismena saglasnost od glavnog pravnog savetnika kompanije Hazera. Kada je takva saglasnost data, osim ako se ovaj odeljak izričito ne napominje i izričito poništava u takvoj saglasnosti, tada dozvoljena upotreba uključuje SAMO nekomercijalne privatne svrhe, pri čemu sva druga ograničenja opisana iznad i u važećim zakonima nastavljaju da važe.

Nema garancije za informacije u vezi sa proizvodom

Informacije sadržane u bilo kom obliku na ovoj veb lokaciji predstavljaju prosečne rezultate prošlih istraživanja i zapažanja koje je uradila ili su urađene za kompaniju Hazera na sortama uzgajanim u optimalnim uslovima. Izgled, osobine (uključujući nivoe otpornosti/tolerancije) i karakteristike stvarnog prinosa, kao i performanse sorte u određenom slučaju i/ili tokom vremena, mogu se U VELIKOJ MERI razlikovati od onih koje su predstavljene na ovoj veb lokaciji zbog brojnih faktora kao što su uslovi životne sredine (trajni ili prolazni), prakse uzgoja, genetske promene i razvoj, neotkriveni defekti, neobjašnjivi fenomeni i još mnogo toga. „Otporne” ili „tolerantne” sorte nisu imune, a pored toga, iz različitih razloga, otpornost ili tolerancija može da opadne ili se prekine i može da dođe do gubitka prinosa u bilo kojoj meri. RAZJAŠNJENO JE DA HAZERA NE ZASTUPA I NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE U POGLEDU SORTI ILI STVARNIH PERFORMANSI ILI PRINOSA. HAZERA SE IZRIČITO ODRIČE GARANCIJA ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. Upućivanje na vreme setve, klimatsku pogodnost itd. ne treba shvatiti kao savet ili preporuku, već samo kao opštu informaciju, čiju primenljivost treba da proveri korisnik nezavisno od kompanije Hazera u okviru izabranog područja, godine i sezone. Slike i skice služe samo u ilustrativne svrhe i nisu slike i skice proizvoda. Pročitajte primenljiva ograničenja garancije i odgovornosti pre upotrebe proizvoda kompanije Hazera – ova ograničenja se pojavljuju zajedno na ovoj veb lokaciji u okviru adrese www.hazera.com , na pakovanjima semena i na štampanim materijalima.

Nema ponude za prodaju

Nikakva ponuda za prodaju nije data od strane ili putem ove veb lokacije. Ova veb lokacija se može odnositi na artikle koji nisu dostupni i/ili registrovani i/ili prikladni i/ili dozvoljeni za upotrebu u vašoj zemlji. Molimo vas da se za informacije o ovim i sličnim pitanjima obratite pisanim putem isključivo šefu odeljenja prodaje kompanije Hazera.

Pristupate na sopstvenu odgovornost

Pristupate ovoj veb lokaciji i koristite njen uključeni sadržaj na sopstvenu odgovornost. Hazera se odriče svih garancija, uključujući bez ograničenja, onih u pogledu mogućnosti za prodaju, pogodnosti za određenu svrhu, naslova, nekršenja prava, dostupnosti i/ili bezbednosti pristupa. Hazera posebno neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu na vašem računaru ili opremi, koja nastane kao rezultat elektronskih virusa, drugih štetnih komponenti ili na neki drugi način. Saglasni ste da ni kompanija Hazera niti bilo koja osoba ili telo povezano sa njom neće imati nikakvu odgovornost prema vama prema bilo kojoj teoriji odgovornosti ili obeštećenja u vezi sa vašim korišćenjem ove veb lokacije. Ovim se neopozivo oslobađate i odričete se svih potraživanja koje možete da imate protiv kompanije Hazera ili bilo koje osobe ili tela povezanog sa njom (bilo da je to po ugovoru, zbog nemara ili na drugi način) za gubitke ili štete koje možete pretrpeti u vezi sa korišćenjem ove veb lokacije.

Ograničenja prema nekim zakonima

Može se desiti da lokalni zakon možda ne dozvoljava isključivanje određenih garancija ili ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajnu ili posledičnu štetu. U tom slučaju, neka od ograničenja ili isključenja u ovim uslovima se možda neće odnositi na vas. Međutim, ni u kom slučaju ukupna odgovornost kompanije Hazera prema vama za štetu, gubitke i bilo koje uzroke tužbe prema bilo kojoj pravnoj teoriji neće premašiti direktnu sumu koju ste platili, ako ona postoji, za pristup ovom sajtu ili za kupovinu određenog proizvoda kompanije Hazera u skladu sa (u celosti ili delimično) određenim sadržajem predstavljenim na ovoj veb lokaciji, u zavisnosti od toga šta je veće.

Obeštećenje

Saglasni ste da ste lično odgovorni za svoje ponašanje u pogledu poštovanja ove veb lokacije i/ili sadržaja koji se pojavljuje na ovoj veb lokaciji. Dalje ste saglasni da obeštetite i zaštitite kompaniju Hazera i bilo koju osobu ili telo povezano sa njom od i protiv bilo kakve štete, troškova, izdataka ili odgovornosti bilo koje vrste (uključujući pravne troškove i advokatske troškove) koje bilo ko od njih može imati u vezi sa potraživanjem ili žalbom treće strane, a koja se u celosti ili delimično zasniva na vašem korišćenju ove veb lokacije ili sadržaja koji se pojavljuje na ovoj veb lokaciji.

Povezivanje i izmena sadržaja

Povezivanje sa ovom veb lokacijom je strogo zabranjeno osim ako kompanija Hazera prethodno nije dala svoju pisanu saglasnost. Kada je takva saglasnost data tada, osim ako se ovaj odeljak izričito ne napominje i izričito poništava u takvoj saglasnosti, saglasnost se može povući u bilo kom trenutku i, u svakom slučaju, ograničena je na povezivanje samo sa početnom stranicom ove veb lokacije. Linkovi koji se pojavljuju na ovoj veb lokaciji su navedeni isključivo iz dobre volje. Kompanija Hazera ne podržava niti preporučuje veb lokacije ili sadržaje koji su povezani sa ovom veb lokacijom i ni na koji način nije odgovorna za to. Kompanija Hazera može da promeni ili izbriše sadržaj sa ove veb lokacije po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja.

Informacije poslate od strane korisnika

Mi ćemo tretirati svaku komunikaciju, materijal, podatke, savete ili drugi sadržaj koji nam pošaljete putem ove veb lokacije, putem e-pošte ili na drugi način bez obzira na bilo kakvu jednostranu naznaku suprotnog, kao nevlasničke, nepoverljive i kao slobodno dostupne za bilo kakvu upotrebu i eksploataciju (uključujući bez ograničenja, objavljivanje i komercijalnu upotrebu).

Izjave o budućnosti

Može biti slučaj da ova veb lokacija sadrži izjave koje se odnose na budućnost. Ove izjave su samo predviđanja o budućim događajima, koji se mogu i ne moraju ostvariti. Postoje mnogi rizici, neizvesnosti i nepoznati ili neočekivani razvoji koji se mogu dogoditi i prouzrokovati da se predviđanja sadržana u izjavama o budućnosti uopšte ne ostvare. Ne smete se oslanjati na izjave koje se odnose na budućnost.

Nevažeći uslovi

Ako se bilo koja od odredbi ovih uslova utvrdi nevažećom ili neprimenljivom, tada će biti zamenjena novom odredbom koja će u najvećoj mogućoj meri zadržati korist izraženu u takvoj odredbi. U svakom slučaju će ostatak ovih uslova ostati na snazi.

Ovi uslovi su vrhovni

Skrećemo vam pažnju na činjenicu da NE smete smatrati bilo koju izjavu, proglas ili ponašanje kompanije Hazera ili bilo koga ko deluje u njeno ime kao odstupanje ili umanjivanje učinka bilo čega navedenog u ovim uslovima, bilo da je takva izjava, proglas ili ponašanje izričito ili podrazumevano, u usmenoj ili pisanoj formi, osim ako se kompanija Hazera izričito u pisanoj formi ne poziva na ove uslove i pismeno vas obavesti koji od ovih uslova je odbačen ili poništen i u kojoj meri i obimu.

Bez odricanja

Neće se smatrati da se kompanija Hazera odrekla bilo kakvog prava ili pravnog leka zbog bilo kakvog ponašanja, propusta, odlaganja ili izjave; odricanje će biti efektivno samo ako je izričito sastavljeno u pisanoj formi i propisno potpisano od strane ovlašćenih potpisnika kompanije Hazera. Odricanje od bilo kog prava ili pravnog leka u jednom slučaju neće se smatrati odricanjem od takvog ili drugog(ih) prava ili pravnog(ih) leka(ova) u bilo kom drugom slučaju.

Važeći zakon i isključiva nadležnost

Ovi uslovi će se tumačiti u skladu sa zakonima Države Izrael, bez obzira na njene principe sukoba zakona. Vi i kompanija Hazera ste saglasni da će svaki spor u vezi sa korišćenjem ove veb lokacije ili sadržaja koji se pojavljuje na ovoj veb lokaciji, kao i bilo koju radnju ili postupak koji citira ili upućuje na bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na ovoj veb lokaciji, isključivo rešavati sudovi u Tel Avivu, u Izraelu, u okviru nadležnosti, foruma i mesta održavanja sa kojima se slažete bez ikakvih rezervi.